answersLogoWhite

0

What does the GAO do?

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

The GAO is an arm of the U.S. Congress that responds to Congressional requests for oversight, review, and evaluation of federal agencies and recipients of federal funds.

User Avatar

Wiki User

13y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What does the GAO do?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are the combinations of the 100 Power Animals from Gaoranger?

The names of the 100 Power Animals from Gaoranger (and toy version also) are: Gao Lion Gao Eagle Gao Shark Gao Bison Gao Tiger (white tiger) Gao Wolf Gao Hammerhead (hammerhead shark) Gao Alligator Gao Elephant Gao Polar (polar bear) Gao Bear (American black bear) Gao Gorilla Gao Falcon Gao Armadillo Gao Giraffe Gao Rhinoceros Gao Deer Gao Kong (red gorilla) Gao Panda Gao Peacock Gao Crow Gao Stingray Gao Horse Gao Camel Gao Mouse Gao Wallaby Gao Tortoise (Galapagos tortoise) Gao Walrus Gao Manta Gao Boar Gao Bat Gao Cobra Gao Mammoth Gao Hawk Gao Vulture Gao Owl Gao Swallow Gao Swan Gao Sea Turtle Gao Koala Gao Fox Gao Hedgehog Gao Flamingo Gao Cougar Gao Mole Gao Wombat Gao Glider (flying squirrel) Gao Kangaroo Gao Pangolin Gao Sloth Gao Rabbit Gao Orangutan Gao Prairie (prairie dog) Gao Ape Gao Crescent (Asian black bear) Gao Howl (Japanese wolf) Gao Crane Gao Toad Gao Beaver Gao Hamster Gao Lynx Gao Humpback (humpback whale) Gao Dolphin Gao Orca Gao Pelican Gao Lesser (red panda) Gao Raccoon Gao Mink Gao Skunk Gao Mongoose Gao Panther Gao Cheetah Gao Penguin Gao Dugong Gao Goat Gao Sheep Gao Seal Gao Donkey Gao Shepherd (German shepherd) Gao Hippopotamus Gao Reindeer Gao Crocodile Gao Gecko Gao Chameleon Gao Coyote Gao Zebra Gao Jaws (great white shark) Gao Gaur Gao Eel Gao Sea Snake Gao Jackal Gao Gemsbok Gao Carp Gao Salamander Gao Rattlesnake Gao Leon (black lion) Gao Condor Gao Sawshark Gao Buffalo Gao Jaguar


Which toys were left out of the Denji Sentai Megaranger toyline?

The toys that were left out of Denji Sentai Megaranger toyline are: Megaranger six-pack: Mega Red w/ Drill Saber Mega Black w/ Mega Rod Mega Blue w/ Mega Tomahawk Mega Yellow w/ Mega Sling Mega Pink w/ Mega Capture Mega Silver w/ Silver Blazer Nejiranger six-pack: Neji Red w/ Neji Saber Neji Black w/ Neji Rod Neji Blue w/ Neji Tomahawk Neji Yellow w/ Neji Sling Neji Pink w/ Neji Arrow Neji Silver w/ Neji Blazer Nejiranger monster form six-pack: Neji Phantom w/ Neji Saber Neji Vulgar w/ Neji Rod Neji Bizarre w/ Neji Tomahawk Neji Sophia w/ Neji Sling Neji Jealous w/ Neji Arrow Neji Furio (silver version of Dr. Hinelar's monster form) w/ Neji Blazer Nejirejia: Dr. Hinelar Dr. Hinelar (monster form) Shibolena Bibidebi Kunekune Boss Kunekune Yugande Yugande Relieve Yugande Strong Burning Yugande Guirail Giga Guirail All the monsters of the day (episodes 2-49; excluding Boss Kunekune)


What has the author Gao Lin written?

Gao Lin has written: 'Lin Gao juan'


What is the GAO?

General Accounting Office(GAO)


Who is William Gao?

William Gao is a child.


What is the population of Gao?

Gao's population is 86,633.


What has the author Xishun Gao written?

Xishun Gao has written: 'Gao Xishun hua ji'


When was Wei Gao born?

Gao Wei was born in 557.


When did Gao Wei die?

Gao Wei died in 577.


What has the author E Gao written?

E Gao has written: 'Gao E shi wen ji'


What has the author Qipei Gao written?

Qipei Gao has written: 'Gao Qipei hua ce' 'Gao Qipei hua ji' -- subject(s): Catalogs, Painting


When did Gao Lingwen die?

Gao Lingwen died in 1945.